Śledź nas na:Dzieła wielkich filozofów

11.Epikur 341-270 adoptował teorię Demokryta. Poprzednicy: atomiści i cyrenaicy. Szkoła epikurejska została założona w Atenach na progu III wieku. Jego ulubionym uczniem był Metrodor i Zenon z Sydonu. Za Epikura nastąpił koniec filozofii hellenistycznej. „Zasady", „37 Ksiąg o naturze". Aleksandria ze swą biblioteką i muzeum stała się , zwłaszcza pod Ptolomeuszem wielkim ośrodkiem życia umysłowego, miasto Pergamon stało się ośrodkiem kultury, zwłaszcza artystycznej. Żył Teofrasta - twórca geografii roślin i zwierząt, Euklides z Aleksandrii- twórca geometrii.

12.Filon ok. 25pne- 50ne
żył współcześnie z Owidiuszem, narodziny Chrystusa, panowanie Cezara, era Augusta, w której Rzym panował nad światem militarnie i politycznie, poeci: Wergiliusz, Horacy, Owidiusz, Propercjusz. Dzieło archit.- Pantenon.

13. Ksenofond z Efezu
 I - II wiek „Opowieści efejskie", „Wspomnienia o Sokratesie". Satyry pisał Lukin, pisma gnastyków, dzieła historyczne Tacyta, dzieła Ptolemeusza.

14. św. Augustyn
 354-430 ne „O Państwie Bożym", „Wyznania o Trójcy". nawiązywał do Platona „Odwołania"
375r.Uczniów miał niewielu Jego następcą był Anzelm. Należał do epoki wczesnego chrześcijaństwa. Wielka Wędrówka Ludów, 395r. podział państwa rzymskiego na zachodzie i wschodzie, 410- złupienie Rzymu przez Wuzygotów, chrystianizacja Brytanii, w 380 uznanie chrześcijaństwa za religię państwową Rzymu.

15. św. Anzelm
1033-1109; był następcą Augustyna. Miał zwolenników wśród dawniejszych zakonów Benedyktynów i Cystersów. Był ojcem scholastyki.
1096 - 1099 - pierwsza krucjata, czas potęgi papiestwa (Henryk IV w  Cassonie), wyprawy krzyżowe, powstał zakon cystersów, powstanie wielkich katedr romańskich i początek gotyku we Francji.   

16. Piotr Abelard
1079-  1142  „Historia naszych niedoli"." Dialektyki", „ teologię". Żył w epoce średniowiecza.
1138 - podział dzielnicowy Polski, wyprawy krzyżowe, powstanie wielkich katedr romańskich i początek gotyku we Francji.

17. św. Tomasz z Akwinu 1225-1274 pośrednio pod wpływem Arystotelesa i bzpośr. pod wpływem Alberta Wielkiego. Był twórcą tomizmu. UCZNIOWIE: Ptolomeusz i Egidiusz „Suma filozoficzna", „Suma Teologiczna" żył współcześnie z Albertem Wielkim, służył na dworze króla Ludwika IX. „Komentarz do sekwencji Piotra Lambarta".
Początki Uniwersytetu Paryskiego, powstanie wieku innych uniwersytetów (Cambridge, Tuluza, Sorbona, Lizbona), czasy Dante`go , Marco Polo odbywa podróże do Azji Wschodniej.  

18. Duns Szkot
 1270-1308, poprzednicy Henryk z Gandawy, Był pod wpływem Tomasza , pochodził ze szkoły Augustyńskiej. Nauczycielem był Wilhelm z Ware.  „Opus Oxoniense"-"Komentarz do sentencji"; następcy to szkoła scotystów.
1306-1333 - panowanie Władysława Łokietka, czasy Dante`go , Marco Polo odbywa podróże do Azji Wschodniej.Epoka wynalazków, sporządzono okulary, busolę, fabrykowano papier, pięć wypraw krzyżowych, najazd Turków na Rosję i Polskę, początki Zakonu Krzyżackiego.

19. Franciszek Bacon 1561-1626 „Novum Organon", „Wielkie ustanowienie nauk", „New Atlantis" , „ Cogitata et visa" „ Filozofia Aktywna"; jego poprzednikiem był: Leonardo da Vinci. Następców Bacona można znaleźć dopiero w XIX w. Byli to Mill i Herschel.
żyje współcześnie z Janem Kalwinem,1598 ogłoszony edykt nantejski we Francji, zmarł Tintoretto - malarz barokowy, tworzy Rej i Kochanowski. Galileusz skonstruował termometr. Powstała liga katolicka.

20. Karteziusz
1596-1650 „Rozprawa o metodzie", Geometria" poprzednicy św. Augustyn i D. Szkot; następcy: szkoła kartezjańska. Uczestnik wojny trzydziestoletniej. Autor „Cogito ergo sum", „Essais"
1616-1648 - wojna 30-letnia, powstała Liga Katolicka, tworzył Szekspir, odkrycie elektryczności, zbudowanie barometru.Zobacz także