Śledź nas na:Filozofia w życiu współczesnego człowieka

Świat przyszłości- nie zawsze i nie przez wszystkich jest ona oczekiwana z nadzieją. Można się zastanawiać co przyszłość przyniesie człowiekowi. Jak rozwój techniki i rozwój społeczny będzie kształtował osobowość jednostki. Wzrost poznawczej i technicznej potęgi człowieka musi zrodzić ogromne konsekwencje w jego światopoglądzie, zmienić jego dotychczasowe pojmowanie świata. Nowa technika i nowa nauka stworzą nie tylko nową cywilizację, one także stworzą nową kulturę, tym samym zaś nowego człowieka.

Filozofowie różnie interpretowali świat; chodzi jednak o to, aby go zmienić. Najnowsze tendencje w kulturze filozoficznej pozwalają nam dodać dom tego hasła nowy postulat dotyczący bezpośrednio istoty ludzkiej. Filozofowie dotychczas interpretowali człowieka, obecnie chodzi przede wszystkim o to, aby go zmienić. Filozofia musi wyciągać wnioski ze wszystkich faktów zmieniających sytuację człowieka, ze społecznej zmiany tej sytuacji, z nowych warunków cywilizacyjnych, ustrojowych, kulturalnych. Musi uogólnić i pogłębić rozumienie wszystkich tych elementów, aby w maksymalnym stopniu pozwolić człowiekowi zrozumieć swą nową i jakże skomplikowaną sytuację, nauczyć go żyć w niej, to znaczy także wskazać my reguły postępowania i współżycia z innymi ludźmi. W wymiarze naszego osobistego istnienia oznacza to także, że refleksja filozoficzna powinna nam odkryć wiele stron i aspektów świata. Filozofia winna i może ukazywać jakby wielowymiarowość, wielowarstwowość świata, jego najróżniejsze barwy i bogactwo, które w natłoku codzienności często uchodzi naszym spostrzeżeniom. Koncepcja filozofii i filozofowania pozwala złączyć wiedzę z praktycznym postępowaniem człowieka, żyć i filozofować. Każdy człowiek może filozofować a przedmiotem jego filozofowania mogą być różne sytuacje z jego życia, zdarzenia, przedmioty go otaczające, itp. Możemy filozofować nad poszukiwaniem dowodu na istnienie Boga, co jest wieczne: materia czy Bóg?. Johan Stuart Mill pisał w swojej Autobiografii pisał: " Ojciec mój pouczył mnie, że na pytanie: Kto mnie stworzył?- nie można dać odpowiedzi, gdyż bezpośrednio potem wyłania się nowe pytanie: Kto stworzył boga?". Z tego zdania wynika, że jeśli wszystko musi mieć przyczynę, to bóg musi ją mieć również. Jeśli może być coś bez przyczyny, może to być równie dobrze świat, jak i bóg, także ten argument jest zupełnie bezwartościowy. Jest on równoznaczny z poglądem indyjskim, według którego świat spoczywa na słoniu, a słoń na żółwiu; gdy zaś pytano: A żółw?, Hindus odpowiadał: Może byśmy tak zmienili temat rozmowy. Możemy również filozofować na temat legendy stworzenia świata. Świat, z którego powstaliśmy i który stanowi nasz dom, jest dziełem przypadku, katastrofy. Kresem tego świata ma być również katastrofa, tym razem nieubłagana, wynikająca rzekomo z praw przyrody: termiczna śmierć Wszechświata. Z tym twierdzeniem nie zgadzają się naukowcy łącząc swą krytykę śmierci cieplnej Wszechświata z teorią jego ciągłych regeneracji, a także materializacji materii. Wciąż jeszcze występują spory światopoglądowe związane z różnymi tezami współczesnej astrofizyki i astronomii, wciąż zastanawiamy się nad tym czy Kosmos kiedyś eksplodował?. Zastanawiamy się nad nieskończonością świata i o stosunku człowieka do tej nieskończoności.

Wiele uwagi poświęca się ostatnio problemowi zła w świecie. Zaczynamy się również zastanawiać jakie jest nasze miejsce w świecie. Idea nas samych jako obdarzonych wolnością działających istot jest podstawą obrazu naszego " ja ". Z pewnego punktu widzenia skłonni jesteśmy powiedzieć, że skoro świat naturalny składa się z cząstek i oddziaływań między nimi, skoro wszystko można opisać w terminach tych cząstek i tych relacji, nie ma po prostu nigdzie miejsca na wolność woli. Wolność człowieka jest faktem jego doświadczenia. Jest to typowa zagadka filozoficzna. Z jednej strony, wiele poważnych argumentów skłania nas do wniosku, że w świeci nie ma miejsca na wolność woli. Z drugiej, ciąg mocnych argumentów, opierających się na faktach naszego doświadczenia, skłania nas do konkluzji, że musi istnieć jakaś wolność woli, gdyż ciągle jej doświadczamy.Zobacz także