Śledź nas na:Pojęcie filozofii

Filozofia- (gr. Fileo-miłuję, sephia-mądrość)

System metodycznie zorganizowanej, teoretycznie uporządkowanej refleksji, wiedzy nad bytem, regułami jego poznania oraz człowieku i dziedziną wartości mający charakter podstawowy ogólny i krytyczny.

Historyczne koncepcje przedmiotu filozofii

1.klasyczna- uniwersalna i niepowtarzalna nauka, która bada to, co istotne i konieczne docierając do elementarnych składowych świata abstrahując od jednostkowych własności. Pochodzi ona od Arystotelesa.

2.Sokratejsko egzystencjonalna - życie oparte na mądrości, wyzwolenie jednostki poprzez ustalenie sensu otaczającego bytu(pozbawiona sensu naukowego)

3.Synkretyczno empirystyczna teoria naukowo czerpiąca z nauk przyrodniczych bądź społecznych, które rozszerza i wzbogaca wiedzę o świecie ustalając fakty i prawidłowości o charakterze doświadczalnym

4.Analityczna stanowi logiczną analizę pojęć i bada formalne struktury teorii. Jest to metoda uwolniona od nieporozumień powstających wyniku nadużywania pojęć(występuje u neopozytywistów)

Działy filozofii

-ogólna nauka o bycie(ontologia)

-kosmologia

-teologia

-psychologia

-ogólna nauka o poznawaniu(gnoseologia)

-epistemologia

-logika

-metodologia

-ogólna nauka o wartościach(aksjologia)

-etyka

-estetyka

-historiozofia

-antropologia

-filozofia sztuki

-fil. Prawa

Ontologia to nauka o tym, co istnieje, teoria bytu, badająca ogólną istotę bytów materialnych i idealnych.

Kosmologia- nauka o świecie materialnym, filozofia przyrody.

Psychologia- rozumowa nauka o duszy.

Teologia-rozumowa nauka o Bogu jako przyczynie świata.

Gnoseologia- problematyka poznawania, jego źródeł, wartości rezultatów, zasięgu.

 

 

Okresy rozwoju filozofii

1.Starożytny

-okres kosmologiczny do V wpne filozofowie jońscy

-humanistyczny V-IV akademia platońska

-hellenistyczny III-I

2.Średniowiecze

-patrystyczny I-VI

-scholastyczny VIII-XIV

3.Nowożytny

-odrodzenie(XV-XVI)

-systemy nowożytne XVII

-oświecenie i krytyka XVIII

-systemy filozoficzne XIX

4.Współczesna

-systemy XIXw

-systemy XXw

3 funkcje filozofii

1-poznawczo uzupełniająca- uogólnianie wyników badań nauk szczegółowych oraz wypelnianie białych plam między zakresami poszczególnych nauk

2-Świtopoglądowa- kształtowanie światopoglądu w zakresie istoty świata, boga i człowieka

3-Ideologiczna- wykorzystywanie filozofii jako instrumentu do kształtowania i upowszechniania danego systemu wartości i poglądów w celu pozyskiwania szerokiego grona zwolenników.Zobacz także