Śledź nas na:Dzieła wielkich filozofów

1. Tales z Miletu 624-547
Grek, jego uczniem był Anaksymander. Był jednym z siedmiu mędrców. Do Anaksymanra nawiązywali Anaksymander i Heraklit.
W VI wieku żyli: Anakreon - liryk Grecki oraz Safona
VII - VI - poetka z Lezbos
Salon stworzył podwaliny demokracji ateńskiej (594)

2. Anaksymander z Miletu 609-547 - uczeń Talesa filozof szkoła Jońska „O przyrodzie"
W VI wieku żyli: Anakreon - liryk Grecki oraz Safona
VII - VI - poetka z Lezbos
Salon stworzył podwaliny demokracji ateńskiej (594)

3. Anaksymenes z Miletu ok. 610-550 uczeń Anaksymandra „O przyrodzie"
W VI wieku żyli: Anakreon - liryk Grecki oraz Safona
VII - VI - poetka z Lezbos
Salon stworzył podwaliny demokracji ateńskiej (594).

4. Pitagoras 570-497 założył szkołę pitagorejską. Następcy Pitagorasa: Leucyp, Anaksagoras,
W VI wieku żyli: Anakreon - liryk grecki oraz Safona
VII - VI - poetka z Lezbos Persowie zapanowali nad miastami Azji Mniejszej

5. Heraklit z Efezu 540-480 poszedł śladami swoich Jońskich poprzedników Anaksymandra i Anaksymenesa. Uczniem Heraklita był Kratylos, który głosił wariabilizm, a którego słuchaczem był Płaton. Persowie zapanowali nad miastami Azji Mniejszej, początek starszej komedii attyckiej

6. Sofiści: Protagoras  481-411 uczniowie: Kseniades z Koryntu, Eutydem z Chios, Teodoros z Cyreny był pod wpływem Sokratesa.  „Rozprawa polemiczna o prawdzie i bycie", „O bogach". Gorgiasz, Hippiasz, Stazymach.
476r. - upadek zachodniego Cesarstwa Rzymskiego. Współcześnie tworzył Fidiasz oraz Rebiasz, przyjaciel Periklesa
tworzył Arystofanes i Sofokles, era wielkiego lekarza Hipokratesa Dzieła architektury ateńskiej: partenon, propileje i erechteion

7. Demokryt z Abdery 460-370 uczeń Leucypa. Myśli Demokryta podjęte zostały przez Epikura i Lukrecjusza. Demokryt zapoczątkował teorię atomistyczną. Uczniowie: Nessas, Metrodor, Diogenes i Pirron. Od Demokryta wywodziła się szkoła epikurejska i pirrońska.
395r. - podział imperium rzymskiego na cesarstwo wschodnie i przeniesienie stolicy do Konstantynopola
Współcześnie tworzył Fidiasz rzeźbiarz, przyjaciel Peryklesa, tworzył Arystofanes i Sofokles, era wielkiego lekarza Hipokratesa, wojna peloponeska (431-404), obalenie Peryklesa, proces Alcybiadesa.
Dzieła architektury ateńskiej: partenon, propileje i erechteion

8. Sokrates 469-399 Uczniowie: Platon - bezpośredni, Arystoteles - pośredni. Uczniem jego był Ksenofont.Za jego życia powstały szkoły cyników i cyrenaików. Poglądy Sokratesa znane są z dialogów Platona
Współcześnie tworzył Fidiasz rzeźbiarz, przyjaciel Peryklesa
tworzył Arystofanes i Sofokles, era wielkiego lekarza Hipokratesa, wojna peloponeska (431-404), obalenie Peryklesa, proces Alcybiadesa. Dzieła architektury ateńskiej: partenon, propileje i erechteion. Przełom w malarstwie dzięki Polignotowi i Mikonowi, Zeuksisowi i Parrazjosowi, tworzył Eurpides.

9. Platon 427-347 „Państwo", „Dialogi", „Obrona Sokratesa", „Rzeczpospolita", „Prawa", „Gorgiasz", „Uczta", „Teaited", „Fedon", „Faidros"," Laches"," Charmides", „Menon", „ Eutyfron", "Protagoras", „Kratyl", „ Parmenides", „ Sofista"," Fileb", Timaios",  poprzednicy Sokrates i Heraklit; następca Speuzyp, Ksemokrates. Założył swoją szkołę
395r. - Grecja weszła w skład cesarstwa Bizantyńskiego.
Współcześnie tworzył Fidiasz rzeźbiarz, przyjaciel Peryklesa. Era wielkiej sztuki , zwłaszcza rzeźbiarzy Skopasa i Praksytelesa. Rozwinęły się nauki szczegółowe jak mechanika.

10. Arystoteles 384-322 „Etyka nikomachejska", „Analityki", „Etyka eudemejska", „Poetyka", „Polityka", „Organon", „O sofizmatach", „List do Meneikeusa", „Uczta", „Fedon", „Meneksen", „Sofista", „Kategorie", „Topika", „O niebie", „O duszy", o zwierzętach, „ Eudemos", O Sofiście i polityku" , „ Protreptyk" , „ O filozofii. , „ O zdaniu", „Fizyka" , „O stawaniu się i ginięciu" , „ Meteorologika", „ Historia naturalna zwierząt",          „ Metafizyka", Etyka wielka". Był nauczycielem króla Aleksandra; nawiązywał do Platona. Następcy to szkoła Perypatetycka Zależny był też od szkół lekarskich od których przejął wiadomości biologiczne oraz empiryczny i realistyczny tryb myślenia. Aleksandria ze swą biblioteką i muzeum stała się, zwłaszcza pod Ptolomeuszem wielkim ośrodkiem życia umysłowego, miasto Pergamon stało się ośrodkiem kultury, zwłaszcza artystycznej. Żył Teofrasta - twórca geografii roślin i zwierząt, Euklides z Aleksandrii- twórca geometrii.Zobacz także