Śledź nas na:Filozofia w życiu współczesnego człowieka

Neotomizm to współczesny tomizm, szkoła filozoficzna i kierunek filozoficzny; wywodzący się od św. Tomasza z Akwinu. Cztery zasadnicze odmiany neotomizmu to: tomizm tradycyjny, tomizm lowański, tomizm egzystencjalny i tomizm transcendentalizujący. Kształtuje jeden z głównych kierunków filozofii XX stulecia, traktuje się go jako zbiór określonych twierdzeń. We współczesnym tomizmie dyskusje i rozbieżności dotyczą, np. sposobu poznawania istnienia, sposobu formowania i charakteru metafizycznego pojęcia bytu, stosunku między metafizyką a teorią poznania, stosunku między filozofią a naukami szczegółowymi, liczby argumentów tezy "Bóg istnieje". Do szeroko rozumianego nurtu filozofii pozytywizującej natomiast należą różne odmiany pozytywizmu, pragmatyzmu, operacjonizm, niektóre kierunki pośrednie między kantyzmem a pozytywizmem oraz różne postaci filozofii analitycznej. Ogólnie orientacja pozytywistyczna przejawia się w skłonności do sensualistycznego empiryzmu, nominalizmu, fenomenalizmu, w odrzuceniu racjonalnych postaw ocen i norm, sprowadzaniu problematyki wartości do problematyki genezy przy równoczesnym ograniczaniu zadań poznania naukowego do opisu i przewidywania zjawisk. Następnym kierunkiem filozofii współczesnej jest materializm dialektycznny. Materializm dialektyczny to składnik marksizmu, który może być traktowany jako doktryna filozoficzna. Filozofia marksistowska to splot materializmu z dialektyką, pojmowaną zarówno jako teorii rzeczywistości, jak i jako metoda jaj badania. Na marksizm jako ściśle powiązany zespół poglądów Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, stanowiący ideologię określonego ruchu społeczno-politycznego zwanego naukowym socjalizmem i komunizmem- składają się doktryna filozoficzna, doktryna ekonomiczna i strategia polityczna. Stąd na materializm dialektyczny można spojrzeć dwojako: bądź widząc w nim integralny i podstawowy element pewnego światopoglądu, ideologię określonej grupy stanowiącą podstawę i narzędzie działania, bądź widząc w nim orientację lub doktrynę filozoficzną, uprawianą w sposób, który pozwala mówić o szkole filozofii marksistowskiej. To co określamy jako przedmiot filozofii marksistowskiej, jest również przedmiotem wszelkiej filozofii współczesnej, czyli jest to całościowy obraz świata ważnego dla kształtowania społecznych postaw ludzi. W marksizmie określa się filozofię jako uogólnienie nauk szczegółowych i doświadczenia społecznego na danym etapie rozwoju. Rozmaite działy filozofii uważa się za wzajemnie powiązane.

Innym kierunkiem filozofii współczesnej jest fenomenologia i egzystencjalizm. Fenomenologia charakteryzuje się przede wszystkim określoną koncepcją poznania i metodami uprawiania filozofii. Natomiast egzystencjalizm jest współczesną postacią sokratejskiego nurtu filozofii, polegającego na ześrodkowaniu się na problematyce ontycznej i moralnej człowieka i jego pozycji w świecie lub na akcentowaniu antropocentrycznego punktu widzenia.

Przez stulecia filozofia stanowiła główny przedmiot studiów we wszystkich uniwersytetach, zawierała niegdyś zalążki ogromnej większości nauk dziś rozczłonkowanych, wyspecjalizowanych. Obecnie zakres nauczania filozofii znacznie się rozszerza. Przenika wszędzie i rozciąga się na wielkie masy ludności. Współcześnie wiedza filozoficzna dostarcza podstawy usystematyzowania działalności człowieka, istotnie różniącej się w poszczególnych ustrojach. Dlatego nauczanie filozofii upowszechnia się. Filozofia staje się jądrem światopoglądu mas. Staje się ona busolą ukierunkowującą i integrującą kulturę duchową, przekazywaną w systemie oświaty oraz przez nowoczesne środki masowej komunikacji. Panująca filozofia jest dopasowana do dominującej struktury życia społecznego, staje się narzędziem umacniania tej struktury.Zobacz także