Śledź nas na:

Filozofia - Artykuły

  • liczba prac:

Filozofia przyrody

Uwagi wprowadzające: Człowiek od początku samego istnienia interesował się otaczającym go światem. Spowodowane jest to z jednej strony zwykłą ciekawością poznawczą. Obserwując ogrom otaczającego nas świata szukamy sposobów jego opisania i wyjaśniania, aby w ten sposób zaspokoić swoje intelektualne zainteresowanie. Z drugiej strony zainteresowania wszechświatem wynikają z chęci określenia swojego miejsca w tym wszechświecie i tym samym chęci odpowiedzi na sens naszej egzystencji. Konstruując obraz wszechświata człowiek odwołuje się do wiedzy, jaką w danym etapie dziejów dysponował.

Filozofia Boga

Typologia argumentacji na istnienie Boga Z problematyką istnienia Boga wiąże się aspekt osobisty, praktyczny oraz aspekt teoretyczno-poznawczy. Przekonanie jest sprawą osobistą, dlatego nie można rozstrzygać o tym, co kogo przekona, że Bóg jest. Wiąże się z tym także wiele nieporozumień.

Pozytywizm

Pozytywizm rozumiany w sensie dosłownym oznacza filozofię Augusta Comte'a, natomiast w szerszym rozumieniu, nurt filozoficzny obejmujący empiriokrytycyzm i neopozytywizm, oddziaływujący na nauki humanistyczne. Termin pozytywizm wprowadził Cl. Saint-Simon.

Postmodernizm

Rozkwit postmodernizmu w kulturze i filozofii przypadł na drugą połowę dwudziestego wieku. Był on swoistą odpowiedzią współczesnej filozofii na nowoczesną kulturę. Pomimo, iż postmodernizm zakorzeniony jest w modernizmie, to jednak w niektórych swoich sferach kwestionuje jego poglądy. Charakterystyczną cechą dla postmodernizmu jest to, iż rozwiną się w pełni jedynie w krajach zachodnich, i to tych o wysokich standardach życiowych, zarysowując się zaledwie, w krajach opóźnionych gospodarczo.

Analiza III fragmentu książki, pt. „Spór o istnienie człowieka

W tym fragmencie autor poświęca swoją uwagę problemowi zbawienia człowieka. Autor ukazuje działającą w czasie łaskę zaprowadzającą porządek w sposobie przeżywania czasu przez osobę, której została dana. Porządek ten wyznaczają trzy główne akty: stworzenie, objawienie, zbawienie.

Analiza I fragmentu książki, pt. „Spór o istnienie człowieka

W tym fragmencie autor poświęca swoją uwagę problemowi dobra i zła. Ukazuje Dantego, który dzieli zło na dziewięć kategorii - kręgów. Pierwszy zamieszkują poeci i bohaterowie pogańscy, ci, którzy nie zostali ochrzczeni. W drugim przebywają ofiary pożądliwości zmysłowej m.in. Kleopatra, Helena Trojańska, trzeci: zamieszkują żarłocy, czwarty: chciwcy, piąty: ludzie niepanujący nad swoim gniewem, tam też znajduje się „diabelski gród", szósty: heretycy, siódmy: tyrani, samobójcy, lichwiarze, ósmy: stręczyciele, rozpustnicy, wróżbici, złodzieje, natomiast dziewiąty: zdrajcy z Judasze na czele.

Recenzja książki „Odpowiedzi na 101 pytań o Boga i ewolucję

Na podstawie przeczytanej książki J. F. Haught czytelnik może się dowiedzieć wielu zajmujących i ważnych rzeczy o ewolucji i stosunku teologii do tych zagadnień. Obie te dziedziny mają wspólny mianownik - człowieka. Ewolucja dostarcza teologii nowych perspektyw widzenia człowieka i Boga, co jest bardzo pożyteczne dla samej teologii. W lekturze pt. Odpowiedzi na 101 pytań o Boga i ewolucję wiele kwestii jest zajmująco opisanych, co postaram się w niniejszej pracy przestawić.

„Dlaczego zło, filozoficzno - teologiczna próba wyjaśnienia zła

Motyw zła jako pierwotnej otchłani, która występuje w świecie i w człowieku, występujący w koncepcji śląskiego mistyka Jakoba Böhmego podjął też w swojej koncepcji wolności niemiecki filozof Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling. Koncepcje te są podobne do siebie w niektórych poglądach, ale i zawierają kilka różnic, lecz łączy je przedstawienie zła za pomocą metafory otchłani.

WIARA ABRAHAMA na podstawie lektury Sorena Kierkegaarda

Cała filozofia Sorena Kierkegaarda to wnikliwe studium wnętrza, osobowości człowieka, dlatego też filozofię taką nazwał filozofią egzystencjalną, i stał się tym samym jej twórcą i ojcem. 1 Kładł bardzo wielki nacisk na życie człowieka. Uważał, że tylko życie, istnienie dotykalne, uchwytne jest właściwym, godnym przedmiotem docierania.